Numbers

@

If you click the word of Reading column, you can hear the pronunciation.
Numbers
Japanease
English
Kanji
Reading
0
rei / zero
zero
1
ichi
one
2
ni
two
3
san
three
4
shi / yon
four
5
go
five
6
roku
six
7
shichi / nana
sevrn
8
hachi
eight
9
kyu
nine
10
ju
ten
100
hyaku
one hundred
1,000
sen
one thousand
10,000
man
ten thousand
100,000,000
oku
one hundred million
1,000,000,000,000
cho
one trillion

@

Example
Numbers Reading
English
11
ju ichi
eleven
12
ju ni
twelve
216
ni hyaku ju roku
two hundreds sixteen
863
happyaku rokuju san
eight hundreds sixty three
8915
hassen kyu hyaku ju go
eight thousands nine hundreds fifteen
10032
ichi man san ju ni
ten thousands and thirty two@

@